Rubber Seal U-CHANNEL

ซีลยาง U-Channel เป็นซีลยางที่มีลักษณะเป็นรูปตัว U  ออกแบบสำหรับการใช้งานด้านซีล ทำหน้าที่ได้ทั้ง เป็นซีลกันบาด กันขอบที่มีคม ช่วยป้องกันอันตราย อีกทั้งช่วยในการกันน้ำ  ซีลยางขอบกระจก ซีลยางขอบประตู ทำหน้าที่ด้านซีลและยังให้ความเป็นระเบียบสวยงามอีกด้วย